English
Zentralblatt MATH
Česká redakční skupina

Byla zřízena Jednotou českých matematiků a fyziků v r. 1996. Jejím úkolem je zajišťování a redakční úprava recenzí a příslušných záznamů pro databázi Zentralblatt MATH, kterou spravuje Fachinfomationszentrum Karlsruhe. Naše matematická obec tak přispívá k projektu Evropské matematické společnosti, jehož cílem je rozšíření Zentralblattu na celoevropskou databázi.Adresa
Složení
Spolupracující instituce v ČR
Další redakční skupiny
Zahraniční partneři Zentralblattu
Projekt LIMES
Instrukce pro recenzenty
Databáze MATH
Mathematics Subject Classification MSC2010
Jak se stát recenzentem

Adresa
Matematický ústav Akademie věd ČR, Zentralblatt, Žitná 25, 115 67 Praha 1
Tel. +420-222 090 758, fax +420-222 090 701
E-mail: zbl@math.cas.cz, URL: http://www.math.cas.cz/~zbl

Složení
Vedoucí redakční skupiny: Jiří Rákosník
Výkonná redaktorka: Lenka Havlíčková
Externí spolupracovníci: Ivan Chajda, Jan Chleboun, Jaroslav Hančl, Martin Klazar, Radan Kučera, Pavel Krejčí, Alois Kufner, Jaroslav Ramík, Jan Seidler, Ivan Straškraba, Jiří Veselý

Spolupracující instituce v ČR
Matematická vědecká sekce Jednoty českých matematiků a fyziků
Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy Univerzity v Praze
Matematický ústav Akademie věd ČR v Praze
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě
Obchodně-podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Opavě
Přírodovědecká fakulta Univerzity Ostrava

Tyto instituce přispívají na provozní výdaje redakční skupiny. Jako kompenzaci za její činnost získává JČMF několik produktů Zentralblattu s právem poskytovat je spolupracujícím pracovištím. V Matematickém ústavu AV ČR v Praze a na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně je k dispozici tištěný Zentralblatt, elektronická verze na CD-ROM a on-line přístup. Na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, na Přírodovědeckých fakultách Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Ostrava, a v Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě je elektronická verze na CD-ROM, popř. on-line přístup. Recenzenti kromě toho získávají osobní výhody.

Další redakční skupiny
Faculty of Mathematics and Physics, University of Sofia, Bulgaria, Kosta Z. Markov
Mathematical Institute, Kossuth Lajos University, Debrecen, Hungary, Istvan Gaal
Institute of Mathematics, Romanian Academy of Sciences, Bucharest, Romania, Doru Stefanescu
Sobolev Institute of Mathematics, Siberian Division of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia, Victor Alexandrov
Department of Mathematics, Faculty of Sciences, MADI (TU), Moscow, Russia, S. G. Zhuravlev
Matematický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, Karol Nemoga
Institute of Mechanics, National Ukrainian Academy of Sciences, Kiev, Ukraine, A. A. Martynyuk
Mechanics and Mathematics Faculty, Kiev University, Kiev, Ukraine, Mikhail Moklyachuk
Mathematical Institute of SANU, Belgrade, Yugoslavia, Neda Bokan

Zahraniční partneři Zentralblattu
Evropská matematická společnost (server je také zrcadlen na MU v Brně)
Fachinformationszentrum Karlsruhe
Heidelberger Akademie der Wissenschaften
Math Doc Cell, Grenoble
Centre National de la Recherche Scientifiques, Paris
Université Joseph Fourier, Grenoble

Mathematics Subject Classification Scheme MSC 2010
Na základě průzkumu byl ve spolupráci s Americkou matematickou společností upraven systém klasifikací oblastí. Dbejte prosím na to, abyste uváděli klasifikaci podle tohoto nového systému.

Databáze MATH existuje v několika formách


Instrukce pro recenzenty

Obsah recenze. Cílem recenze je přinést stručnou a jasnou informaci o obsahu matematické práce a pomoci tak čtenáři v rozhodnutí, zda má článek nebo knihu vyhledat a prostudovat. U článku z oboru aplikované matematiky by se recenze měla zaměřit na matematická hlediska. Recenze rozhodně nemá nahradit studium příslušné práce. Několik dobře formulovaných vět o autorovu cíli a metodách obvykle poví více než soupis vzorců a definic opsaných z práce. Recenzent není povinen kontrolovat správnost a originalitu práce. Zjistí-li však, že práce obsahuje závažnou chybu nebo že se podstatně překrývá s jinými pracemi, měl by to v recenzi uvést.

Styl. Recenze by měly být napsány v angličtině, výjimečně je přípustná němčina nebo francouzština. Měly by být formulovány stručně a jasně tak, aby jim i čtenář s nevelkými znalostmi příslušného jazyka porozuměl. Při překládání názvu z původního jazyka zkontrolujte prosím správnost překladu. Chcete-li citovat autorův abstrakt nebo jeho část, v recenzi to přiznejte slovy Author's abstract resp. From the author's abstract.

Odkazy na související práce (v rozumné míře) jsou vítány, je však třeba uvést přesnou a úplnou citaci včetně čísla recenze v Zentralblattu. Číslo recenze a další údaje najdete v Zentralblattu nebo v databázi MATH. Nemůžete-li číslo recenze nalézt, upozorněte na to v poznámce na konci recenze. Odkazy je třeba uvádět v předepsaném tvaru (viz příklady níže). Číslo recenze odkazovaného článku lze najít v Zentralblattu nebo v databázi MATH. Nemůžete-li je najít, vynechte za značkou Zbl mezeru a upozorněte na to v poznámce na konci recenze. V případě neobvyklých odkazů uveďte všechny údaje potřebné k jednoznačné identifikaci.
Časopisecké články: autor [zavedená zkratka názvu časopisu (viz seznam periodik na serveru nebo ve výročním rejstříku Zentralblattu), volume, číslo, stránky, (rok vydání; Zbl číslo recenze odkazovaného článku)]
Příklad: B.H. Gross and D.B. Zagier [J. Reine Angew. Math. 355, 191-220 (1985; Zbl 545.10015)]
Knihy, výzkumné zprávy, disertace atd.: autor [původní název nebo jeho anglický překlad (jazyk) (ediční řada, vydavatel, místo vydání), (rok vydání; Zbl číslo recenze odkazované publikace)]
Příklad: J. Tate [Les conjectures de Stark sur les fonctions L d'Artin en s=0 (Prog. Math. 47, Birkhäuser, Boston) (1984; Zbl 545.12009)]

Kritické recenze. Kritické poznámky záporného charakteru jsou přijatelné jen tehdy, jsou-li objektivní, doložené a formulované korektně a s dobrým vkusem. Vágní kritika uráží autora a čtenáři nic nepřináší. Chcete-li uvést, že práce obsahuje chyby, musíte je přesně popsat. Jste-li přesvědčeni, že práce opakuje již dříve dokázané výsledky, musíte uvést přesnou citaci. Je třeba mít na paměti, že autor se na stránkách Zentralblattu nemůže kritice bránit. U některých, zvláště velmi krátkých prací bez důkazů, není třeba recenzi psát. I v takovém případě nám však zašlete vyplněný formulář se všemi daty kromě textu recenze a upozorněnte na to v poznámce.

Čas pro vypracování recenze. Účelnost recenze se zvyšuje s rychlostí jejího publikování. Obvykle by měla být vypracována a odeslána redakci do osmi týdnů. Lze pochopit, že v některých případech zvláště u rozsáhlých a významných prací, tato lhůta nebude dodržena. Pokud však z nějakého důvodu nebudete schopni recenzi v přijatelné lhůtě vypracovat, raději nám recenzovaný materiál ihned vraťte, abychom jej mohli přidělit jinému recenzentovi.

Přidělování recenzí. Při výběru vhodných recenzentů se budeme vždy snažit vycházet z vašich požadavků na obor a množství recenzí. Jestliže některou práci nechcete recenzovat, vraťte nám ji prosím ihned zpět i s příslušným formulářem. Není třeba připojovat průvodní dopis, uvítáme však, když nám doporučíte jiného vhodného recenzenta. Pokud se stane, že vám budeme zasílat příliš mnoho prací mimo oblast vašich zájmů, může to být způsobeno chybou v našich záznamech. V takovém případě nás laskavě upozorněte, abychom své záznamy mohli opravit.

Předání práce kolegovi. Může se stát, že některou práci nechcete recenzovat, ale znáte kolegu, který je schopen a ochoten recenzi napsat. V takovém případě mu práci můžete předat s tím, že nás o tom budete neprodleně informovat a sdělíte nám jeho plné jméno a adresu. Ten ani nemusí být zavedeným recenzentem pro Zentralblatt. Obecně platí, že recenzent by měl být na úrovni alespoň kandidáta věd nebo úspěšného absolventa doktorandského studia, který již publikoval v nějakém recenzovaném časopise.

Klasifikace témat. Při výběru klasifikačních kódů se řiďte klasifikací matematických oblastí MSC 2010 (dle Mathematical Reviews (MR) a Zentralblatt MATH (Z-MATH)). Námi navržená klasifikace není závazná.

Klíčová slova by neměla jen opakovat termíny z názvu článku. Naopak jich lze využít k tomu, aby se do rejstříku dostaly termíny, které se však nevyskytují ani v názvu ani v textu recenze, které však charakterizují obsah článku.

Písemné vypracování recenze. Formulář zaslaný spolu s recenzovaným materiálem obsahuje záhlaví, které je z větší části předem vyplněno, a volný prostor pro vlastní text recenze. V pravé části záhlaví je řada pěti políček, kam je třeba vyplnit hlavní klasifikační kód práce (např. 26D10 nebo 35Dxx). Podle tohoto kódu bude recenze zařazena do příslušné sekce Zentralblattu. Na řádek vedle hlavního kódu lze napsat další doplňující klasifikační kódy vzájemně oddělené středníkem. První tři kódy budou uvedeny v rejstříku Zentralblattu, všechny další se objeví jen v databázi MATH. Klíčová slova oddělená středníky se uvádějí v angličtině, aby mohla být zanesena do databáze. Vlastní recenze by neměla obsahovat tabulky, velké diagramy ani obrázky. Formule jsou vhodné, pokud umožní stručnější vyjádření. Nezapomeňte však vysvětlit neobvyklé symboly. Jednoduché formule se linearizují pomocí pravidla, že násobení naznačené řazením symbolů vedle sebe má přednost před dělením. V případě možné záměny (nula a O, 1 a el, U a sjednocení apod.) využijte volného prostoru na formuláři vlevo k osvětlujícím poznámkám.

Elektronické recenze. Zentralblatt je připravován pomocí známého typografického programu AMSTeX. Vaši recenzi po redakčním zpracování a převedení do speciálního formátu odešleme v elektronické podobě do databáze MATH v Karlsruhe. Současně bude využita k vytištění Zentralblattu. Velmi nám proto pomůžete, když svou recenzi připravíte ve formě AMSTeXového souboru a pošlete nám ji elektronickou poštou (v tom případě nevyplňujte a nevracejte tištěný formulář, který jsme Vám zaslali spolu s materiálem k recenzi). Prohlédněte si prosím pečlivě podrobné instrukce.

Přesnost. Vaše recenze bude v redakci zkontrolována po formální stránce. Vzhledem k množství zpracovávaných recenzí se však musíme spolehnout na vaše znalosti a odbornou erudici, zvláště pokud jde o vzorce, jména apod. Mějte na paměti, že recenzovaný materiál zůstává u vás a redakce nemá možnost kontrolovat ani doplňovat věcný obsah recenze. Je proto třeba, abyste všechny údaje včetně citací uvedli co nejpřesněji. Prosíme vás, abyste před odesláním své recenze pečlivě provedli korektury a zejména zkontrolovali přepis vlastních jmen (doporučujeme konzultovat databázi MATH). Chybné výrazy způsobují nepřiměřené narůstání resjtříků a brání jejich efektivnímu využití.

Změna adresy nebo zájmu. Informujte nás prosím neprodleně a co nejpřesněji, jestliže se změní vaše adresa, chcete-li dostávat k recenzi materiály z jiné oblasti, v jiném množství apod.

Přerušení aktivity. Informujte nás, pokud z nějakého důvodu potřebujete, abychom vám po určitou konkrétní dobu přestali posílat materiál k recenzování.

Osobní výhody recenzentů. Za odevzdané recenze poskytuje zbMATH a Springer Verlag recenzentům výhody a finanční kompenzace. Podrobnosti viz Reviewer Service, položka Benefits and Privileges.

Spojení. Veškerou poštu, recenze, dotazy a náměty zasílejte na výše uvedenou adresu.

Jak se stát recenzentem. Do databáze Zentralblatt MATH je nyní zařazováno na 60.000 recenzí ročně. Každý nový recenzent je proto vítán. Obecně platí, že recenzentem se může stát každý, kdo dosáhl alespoň vědecké hodnosti CSc., Dr. nebo jejich ekvivalentu (i doktorandi před obhajobou jsou vítání). Chcete-li se stát recenzentem pro Zentralblatt MATH, napište nám a my vám pošleme potřebné materiály.


Za redakční skupinu: Lenka Havlíčková & Jiří Rákosník